اهمیت طراحی ساده در وب سایت های تجارت الکترونیک

عقیده ای قدیمی وجود دارد که می گوید “فقط سایتت را بساز، بازدید کننده ها خواهند آمد”. در واقع هیچ چیز بهتر از این حقیقت، نمیتواند در مورد موفقیت یک وب سایت تجارت الکترونیک موثر باشد. به همین دلیل است که شما باید سادگی را در وب سایت تجارت الکترونیک خود رعایت کنید. اگر بازدید […]